Vad är KBT

  • Hem
  • /
  • Vad är KBT

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp som omfattar teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation.

KBT strävar efter att använda behandlingsmetoder som har vetenskaplig förankring och som har visat sig har god effekt för ett specifikt problem.

Behandling med KBT

Behandling med KBT sker oftast i form av regelbundna enskilda samtal med en terapeut. Kontakten har en övergripande struktur och är inriktade mot klart uttalade mål. Inledningsvis bildar sig terapeut och klient en uppfattning om individens problem och hur det yttrar sig i samspel med omgivningen .

Genom en gemensam analys av problem i samarbete med den som söker hjälp vill terapeuten förmedla både empati och hopp om förändring inför det gemensamma arbetet i behandling.

Behandlingsmetoderna används för att åstadkomma en förändring i relation till de mål som är viktiga för klienten. Genom upprepade analyser av problematiska situationer kan både parter se vilka för- och nackdelar som finns i nuläget och på sikt. Förslag på förändringar i miljön eller i individens beteende leder till olika slags uppgifter som prövas mellan träffarna med terapeuten

Vanligtvis träffar individer sin terapeut en gång per vecka. Det är mycket viktigt att klienten arbetar aktivt med sina problem mellan dessa träffar. Genom egna erfarenheter blir det möjlighet för klienten att göra stora framsteg. KBT är oftast en korttidsterapi och många blir hjälpta efter mellan 10 och 25 träffar.

Terapeuten kan till exempel förklara vad som händer i kroppen vid en ångestattack eller varför minnesbilder från svåra upplevelser dyker upp i tillvaron långt efteråt. Behandling för de flesta ångestproblem innehåller någon form av exponering, det vill säga att stället för att undvika allt som väcker obehag prövar att stegvis öppna sig för och närma sig platser, aktiviteter eller personer likaväl som känslor som har väckt obehag.

Andra metoder är avsedda att påverka individens spänningsnivå, till exempel någon form av avslappning eller träning i medveten närvaro.

Hur en individ förhåller sig till sina tankar spelar en betydande roll i många problem. Att prova andra sätt att möta sina tankar eller att värdera de upplevelser som man har varit med om kan öppna nya möjligheter för förändring. Att ge vardagen en struktur och att söka aktiviteter som kan leda till ökad lust och mening är ett viktigt inslag i många behandlingar.

Psykoterapiforskning har visat att KBT har god effekt vid de flesta typer av psykiska problem behandlingsmetoder.